KA-Huis Partyteam

WAAROM HUISREGELS?

Het KA-Huis Partyteam heeft een aantal huisregels om de veiligheid voor jullie, de bezoekers, te vergroten. Wij vinden het ook niet leuk om regels te maken, maar als je ze leest zie je al gauw dat het geen gekke regels zijn en dat je je er gemakkelijk aan kunt houden. Het gaat per slot van rekening om de gezelligheid. Met deze regels houden we het ook gezellig!

Heb je vragen over onze huisregels? Stuur dan een mail naar
KAhuispartyteam@hotmail.com
 
 

HUISREGELS

Legitimatie
- Vanaf 14 jaar ben je verplicht om een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben. Zonder dit legitimatiebewijs word je de toegang ontzegd.
- Als je jonger bent dan 14 jaar kan de organisatie je, als zij dit noodzakelijk acht, ook naar legitimatie vragen. Dit moet je dan laten zien.
Toegang
- Je dient je altijd te houden aan de aanwijzingen van de organisatie. De dienstdoende medewerkers zijn bevoegd om bezoeker(s) de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie.
Eigendommen
- Je hoort respect te hebben voor het gebouw, materiaal, medewerkers en andermans spullen.
- Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook etenswaren, dranken en glaswerk.
- Het is niet toegestaan eigen drank of eigen etenswaren mee te nemen en te nuttigen.
- Bij beschadiging van onze eigendommen en die van derden ben jij (of de ouders/verzorgers van jou) die de beschadiging aanbrengt aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
- De medewerkers van de organisatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de disco mochten ondervinden.
Consumpties / Alcohol
- Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt (gegeven).
- Jongeren ouder dan 18 jaar kunnen alleen alcohol krijgen als zij een door de organisatie aangebracht kunstmatig lichaamskenmerk kunnen tonen (bijvoorbeeld een polsbandje of stempel).
- Doorgeven van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar is verboden.
- Wanneer een medewerker constateert dat een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, dan wordt verdere verstrekking van alcholhoudende dranken aan deze bezoeker geweigerd.
- Het gebruiken of bij zich hebben van eigen alcoholische dranken is ten strengste verboden. De organisatie heeft het recht om deze in bewaring te nemen (af te nemen) en je de toegang voor de rest van de avond te ontzeggen.
- Als de organisatie merkt dat iemand in kennelijke staat van dronkenschap aankomt, dan wordt door de organisatie diegene de toegang geweigerd en de ouders gebeld.
Verdovende middelen / Wapens
- Het gebruiken, dealen of bij zich hebben van soft- en harddrugs is ten strengste verboden.
- Het bij zich hebben van wapens of voorwerpen, die als wapen kunnen worden aangemerkt, is ten strengste verboden.
Handel in goederen
- Het is ten strengste verboden om in en/of rondom het gebouw goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling (gestolen spullen doorverkopen).
Gewenst / Ongewenst gedrag
- Geen enkele vorm van racisme of discriminatie wordt getolereerd (toegestaan).
- Het is verboden met geweld te dreigen of geweld te gebruiken.
- Het is verboden zich door woord of gebaar schuldig te maken aan (seksuele) intimidatie.
- De bezoeker dient geen hinderlijk gedrag te vertonen naar de organisatie, andere bezoekers of naar de omgeving van het gebouw.
Garderobe
- Jassen dienen te worden opgehangen in de daarvoor bestemde garderobe. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal of vernielingen.
Klachten
- Wanneer je klachten hebt van welke aard dan ook, kun je het melden bij een van de medewerkers van de organisatie. Klachten dien je altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden.
Bij overtreding van een van deze huisregels of ander ongewenst gedrag zal een sanctie (straf) volgen. De organisatie heeft hierbij het recht iemand te verwijderen van de locatie, verdere toegang voor bepaalde tijd te ontzeggen en deze persoon bij de politie te melden. Indien iemand de toegang wordt geweigerd of ontzegd dient hij/zij de locatie direct te verlaten.
 
   
© KA-Huis Partyteam & Direct Web Solutions - design by J!LM