Sjpringe, sjpringe, sjpringe...

De Feesnaeskes höbbe twee leedjes gemaak. Geïnspireerd doer ’t aansjtaekelikke “…En Sjiek Det Geer Daobiej Zeet” van groter breurke de Dorsjvlaegels, bedinke de Feesnaeskes det zie auch ein eige leedje wille höbbe. En dan leefs ein mit ein dènske d’r biej, zodet jidderein auch good mitduit. Mit die gedachte waert in 2003 “In Postert Dao Is Get Oet (Sjpringe!)” opgenomme doer lede en leiding vanne Feesnaeskes. ’t Waert onverwach ein groot sukses, det auch boete ’t KA-hoes doer awwere jongere mitgezonge en -gedans waert. In 2007 krieg ’t leedje ein vervolg mit “Neet Sjpringe!”.

Op de foto zuus-se wie veer in 2007 't leedje höbbe opgenomme.

In 't jubileumjaor 2011 (2 x 11) kwoom d'r ein gans sjpiksjplinter nuuj leedje: ''t FeesPoloNaeske'. Det woor auch weer eine geweldige knaller, dae jidderein mit kint zinge én danse. Cd's zeen nag te koup biej de leiding vanne Feesnaeskes veur 5 euro.